Benutten zoals bedoeld
Geen extra oeververbinding!

Onze missieWij pleiten voor het volledig uitvoeren van het brede pakket aan verkeersmaatregelen zoals benoemd in het programma ‘Benutten zoals Bedoeld’. Dit rapport concludeert dat tegen lagere kosten dan voor de aanleg van een brug, voor alle bewoners én ondernemers een verkeersveilige en bereikbare leefomgeving worden gecreëerd. Door selectieve toegang op de juiste wijze toe te passen zijn Damcentrum en Leidschendam Zuid bereikbaar voor iedereen die daar woont, wil winkelen of recreëren en wordt doorgaand verkeer verplaatst naar hoofd- en stroomwegen zoals de N14. De overige maatregelen zorgen voor een goede doorstroming, spreiding van verkeer en verdere vermijding van sluipverkeer.

Onze acties zijn erop gericht op namens de bewoners de gemeente Leidschendam-Voorburg onze zorgen te uiten en hierover met de gemeente in gesprek te gaan. We willen de gemeente motiveren om tot een helder en gemotiveerd besluit te komen, op basis van een transparant afwegingskader dat alle belangen behartigt, en zorgt voor een duurzame oplossing van de verkeersproblematiek voor alle inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg.